София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

E-МЕНИДЖМЪНТ

Списък на някои дисциплини с техните сайтове, използващи системата е-Мениджмънт:
 

Магистри - спец. "Електроника"

I ви курс

1. Системи за проектиране в микроелектрониката
2. Електронни преобразуватели за електромобилност

 

Магистри - спец. "Електроника" (Зад.)

I ви курс

1. Системи за проектиране в микроелектрониката
 

Бакалаври - спец. "Електроника" и спец. "Автомобилна електроника"

I ви курс

1. Програмиране I


Бакалаври - спец. "Електроника"

III ти курс

1. Автоматизирано проектиране в електрониката

2. Специализиращ практикум - спец. Микроелектроника

3. Токозахранващи устройства
4. Микроелектроника
5. Качество и надеждност в електрониката

 

IV ти курс

1. Практикум седми семестър за кат. Микроелектроника

2. Техника на повърхностния монтаж

3. Микромодули и микросистеми с автомобилно приложение

4. Материали в микроелектрониката

5. Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката

6. Електронни технологични системи
7. Производствени процеси в микроелектрониката
 

Магистри - спец. "Микротехнологии и наноинженеринг"

I ви курс

1. Наноматериали

2. Наноструктурирани оксиди
3. Методи за анализ на наноразмерни обекти
4. Нанотехнологии за екологична ефективност на телекомуникациите


Дисциплини за други факултети

ФТК

Бакалаври - спец. "Телекомуникации"


II ри курс
1. Токозахранващи устройства


МФ

Бакалаври - спец. "Мехатроника"
III ти курс
1. Технология на микроелектромеханични системи
СФ

Бакалаври - спец. "Индустриален мениджмънт"

IV ти курс
1. Надеждност и сигурност на електронни, компютърни и комуникационни системи

 


Някои от дисциплините предлагат демонстрационен акаунт: потребителско име - demo, парола - demo или с натискане на бутона "Демо вход"