София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Дипломанти

Задание за дипломна работа - ОКС "бакалавър"
Задание за дипломна работа - ОКС "магистър"

Начална страница

Декларация за инженерната и авторска етика

Рецензия за дипломна работа

 

Тематични направления за дипломни работи от преподаватели в ТУ - София
за студентите от специалност „Автомобилна електроника
Теми

Тематични направления за дипломни работи от партньори на ФЕТТ
за студентите от специалност „Електроника
Мелексис
Globalfoundries

ВАЖНО!!!
Във връзка с процедурата за дипломиране на студентите следва да се има предвид:

- След успешно приключване на всички предвидени за семестриалното обучение задължения студентите придобиват статут на семестриално завършил (чл. 68).

- Семестриално завършили, които не успеят да разработят дипломната си работа или да положат успешно държавния изпит в срок до края на третата сесия за дипломни защити за съответния випуск и специалност, се отписват от ТУ – София с право на дипломна защита или държавен изпит. Те имат право да разработят нова дипломна работа или да се явят на държавен изпит с един от следващите випуски, но не по-късно от три години (чл. 69, ал. (8));

- Отписаните с право на дипломна защита или държавен изпит, които желаят да се дипломират по специалността си след изтеклия срок от три години от семестриалното си завършване, могат да се дипломират само ако съответната специалност съществува в съответната форма и продължителност на обучението в регистрите на МОН. В този случай, преди допускане до дипломиране, дипломантът заплаща една семестриална такса за платено обучение по съответната специалност. Отписаните студенти по тази алинея не променят статуса си до дипломирането (чл. 69, ал. (9)).

Защитили дипломанти

Търсене в темите по ключови думи