София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN

Новини

Национална програма „млади учени и постдокторанти - 2“

19.07.2022
Уважаеми колеги,

С Решение № 206/07.04.2022 г. на Министерския съвет е одобрена Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2". Технически университет – София е един от бенефициентите по програмата.

С утвърдените от министъра на образованието и науката указания за изпълнение на Националната програма  "Млади учени и постдокторанти - 2", както и с приложенията към тях – отчетни форми и декларация за липса на двойно финансиране по програмата, може да се запознаете ТУК.

Комисия Национална програма "Млади учени и постдокторанти - 2" на ФЕТТ.
 

Всички колеги, които отговарят условията, препоръчваме да изтеглят документите от посочения линк и да се запознаят с тях.

"Млад учен" - МУ е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище
и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър",
но не повече от 10 години след придобиването ѝ."

"Постдокторант" - ПД е учен, който е придобил първа ОНС “доктор”, но не повече от пет години след придобиването ѝ."

Пожелаваме Ви успех при подготовката и кандидатстването!