София 1000, бул. "Св. Кл. Охридски" № 8 02 965-3063
BG | EN
  • Последни новини
  • Традиции в успеха!

ФАКУЛТЕТ ПО ЕЛЕКТРОННА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

Факултетът по електронна техника и технологии (ФЕТТ) подготвя инженер-бакалаври, инженер-магистри и докторанти по специалността "Електроника". ФЕТТ е основан през 1987г. след разделяне на бившия Факултет по радиоелектроника, съществуващ от 1963г. Обучението по специалността "Електроника" започва през учебната 1961/1962 г. със специализации "Полупроводникова електроника", "Промишлена електроника" и "Изчислителни машини и устройства", като през 1967г. завършва първият й випуск.

Днес във ФЕТТ се обучават студенти по широкопрофилните специалности „Електронни информационни системи” и „Автомобилна електроника”.

Специалност „Електронни информационни системи

Обучението се осъществява по следните модули и дисциплини:


Биомедицинско инженерство

Медицинска електронна апаратура, Методи, устройства и системи за събиране и преобразуване на информация, Ядрена електроника, Основи на биомедицинското инженерство , Сензорни схеми и устройства, Устройства за медицински диагностични образи
 

Електронни уреди и системи

Електронни устройства за измерване и управление, Оптоелектронни и лазерни устройства и системи, Проектиране на аналогови интегрални схеми, Проектиране на цифрови интегрални схеми, Автоматизирано управление в индустрията, Компютърни мрежи и комуникации
 

Силова електроника

Преобразувателна техника, Автоматизирано проектиране на силови електронни устройства, Електронни технологични системи , Градивни елементи в силовата електроника, Силови електронни устройства, Системи за управление на силови електронни устройства 
 

Микроелектроника

Материалознание в микроелектрониката, Микроелектронна схемотехника, Автоматизация на инженерния труд в микроелектрониката, Проектиране и производство на електронна апаратура, Микромодули и микроелектронни системи с автомобилно приложение, Техника на повърхностния монтаж.

 

Специалност „Автомобилна електроника

Учебният план е 4 годишен, включва 240 ECTS кредита, при редовна форма на обучение, и дава на студентите необходимите знания и умения за успешно решаване на широк спектър от инженерни задачи в една интердисциплинарна област. Допълнително предимство на дипломирания бакалавър-инженер, по автомобилна електроника, е способността за лесно адаптиране в нова или непозната среда и включване в широкопрофилни научни и развойни екипи.

Какво ще уча?

Обучението в специалността се осъществява чрез фундаментална и специализираща подготовка на студентите, необходима за успешната реализация на специалисти в тази област. Фундаменталната подготовка включва общовалидни, за университета, дисциплини за професионалните направления 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика“ и 5.3. „Информационни и комуникационни технологии“, като: математика, физика, материалознание, софтуерно инженерство, електрически измервания, теоретична електротехника, полупроводникови елементи, аналогова, цифрова и микропроцесорна схемотехника. Специализиращата подготовка включва обучение в дисциплини, като: автомобилна техника, системи за контрол и управление на автомобилите, сензори и актуатори, електронни регулатори, силови преобразуватели за електрически и хибридни превозни средства, специализирани електронни модули и интерфейси в автомобилите, управление на микроклимата, активни и пасивни окачвания, стандарти в автомобилостроенето и др.
Покриването на такъв широк спектър от знания предполага наличието на сериозна инфраструктура и кадрово обезпечаване, което е по силите на голяма научноизследователска структура, каквато е ТУ-София.
Също така, в рамките на специализиращата подготовка се провежда и практическо обучение на студентите от специалността в производствена среда (студентски практики и стажове във фирми от бранша – VISTEON, MELEXIS, SENSATA, KOSTAL, FESTO, BOSCH, BEHR-HELLA, YAZAKI, HANON, и др.). Темите за курсови проекти, както и заданията за дипломни работи се формулират съвместно с представители на фирмите, които се включват като консултанти.

Възможности за студентска мобилност

Международното сътрудничество на ФЕТТ се разширява значително през последните години. Факултетът участва в много двустранни Еразъм споразумения с партньори от Австрия, Германия, Чехия, Полша, Белгия и в други съвместни Европейски програми. Многобройни са националните и международните научноизследователски проекти, в които участват преподаватели, докторанти и студенти от ФЕТТ. 

Моята реализация

Завършилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ получават диплома за „бакалавър-инженер“ по „Автомобилна електроника“, като са подготвени да работят като:
- Разработчици, проектанти, системни дизайнери, при създаването и внедряването на нови електронни модули и системи в автомобилната индустрия;
- Специалисти по тестване, настройка и поддръжка на електронни системи и електронна инфраструктура предназначени за автомобилната индустрия;
- Аналитици, специалисти по контрол на качеството, продуктови консултанти в развойни центрове, филиали, търговски представителства на производители на автомобили;
- Експерти, консултанти и др. в държавни структури (министерства, агенции, ведомствени организации), свързани с експлоатация и безопасност на автомобилния транспорт.     

 

 

Ежегодна конференция "Електронна техника"

Микроелектроника

Електронна техника

Силова електроника

Химия