Начало arrow За факултетa... arrow Катедра "Силова електроника"
Top Module Empty
Катедра Силова електроника Печат E-mail


Основни моменти в развитието на катедрата:
Ядрото на катедрата със съответната научна и учебна проблематика се формира през 1965 г., когато към катедра “Полупроводникова и промишлена електроника” се създава ПНИЛ “Промишлена електроника”, с ръководител доц. Н. Начев.
Катедра “Силова електроника” е създадена на 1 юли 1976 г. Основател на катедрата е проф. д-р Начо Алексиев Начев.
Катедра “Силова електроника” обучава студентите от специалността “Електроника” на ФЕТТ в областите на преобразувателите на електрическа енергия, токозахранващи устройства, системи за регулиране и управление. Освен това отговаря за обучението и подготовката на студентите от специализацията “Силова електроника”.
Катедрата води обучението и по обща електроника във ФКСУ, ФКТТ, ФА и ЕФ.
Научната и изследователска дейност, която се развива от преподавателите в катедрата, е в следните направления:
 • постояннотокови аналогови и импулсни захранващи устройства;
 • непрекъсваеми променливотокови захранващи източници;
 • електронни технологични съоръжения;
 • преобразуватели на електрическа енергия за задвижване на постоянно- и променливотокови двигатели;
 • електронни преобразуватели на електрическа енергия за технологични приложения;
 • електронни регулатори и схеми за управление на мощни преобразуватели на енергия.

 • Ръководители на катедра "Силова електроника" са били:
  проф. д-р Начо Алексиев Начев (1976-1987);
  доц. д-р Георги Господинов Кръстев (1987-1992);
  доц. д-р Никола Петров Николов (1992-1995);
  доц. д-р Стефан Евтимов Табаков (1995-2000);
  доц. д-р Петър Трифонов Горанов (2000 - 2015).
  доц. д-р Димитър Дамянов Арнаудов (2015 - ).


   

  Преподавателският състав на катедрата е 11 души, от които

  хабилитирани преподаватели нехабилитирани преподаватели
   
  проф. дтн Михаил Христов Анчевас. Сталмир Николов Денчев
  доц. д-р Николай Любославов Хиновас. Георги Цветанов Кънов
  доц. д-р Димитър Дамянов Арнаудовас. Георги Христов Гигов
  доц. д-р Петър Трифонов Горанов

  Помощно-технически персонал към катедрата са 2 души – техн. сътрудник Стела Иванова Милева и инж. Пламен Христов Аврамов.