Начало arrow За факултетa... arrow Катедра “Електронна техника"
Top Module Empty
Катедра “Електронна техника Печат E-mail

 Катедра "Електронна техника" /под наименованието  "Полупроводникова и промишлена електроника" до 1973г./ е създадена през 1962г. с  Постановление на МС с цел осигуряване на подготовката на специалисти в областта на разработката и приложението на полупроводниковите  прибори. Първоначалният й състав е от 5 души: доц. Йордан Боянов -  ръководител на катедрата и членове: ст. пр. Борис Боровски, ст. пр. Начо Начев, ст. ас. Васил Златаров и ас. Георги Кръстев. Основна задача на катедрата е да осигури обучението на новосъздадената специалност "Полупроводникова и промишлена електроника", по която се води обучение от есента на 1961год. Освен това катедрата отговаря за обучението по електроника на студентите от други специалности в института.
 В първите години след създаването на катедрата се оформят три основни научни направления: по Полупро­вод­никова техника с ръководител доц. Й. Боянов, по  Изчислителна техника с ръко­водител доц. Б. Боровски и по Силова и  промишлена електроника с ръко­водител доц. Н. Начев.
Основни моменти в развитието на катедрата:
1965г. - създава се Проблемната научноизследователска  лаборатория по промишлена електроника с ръководител доц. Н. Начев.
1967г. - от катедрата се отделят група преподаватели, които образуват основното ядро на новосъздадената катедра по  Изчислителна техника с ръково­дител проф. Б. Боровски.
1971г. - създава се Проблемната научноизследователска  лаборатория по полупроводникови прибори и полупроводникова  схемотехника с ръководител проф. Й. Боянов с три основни научни  направления: Полупроводникови прибори, Автоматизация на  проектирането в електрониката и Електронно уредостроене.
От учебна 1973-74 година студентите от специалността “Електронна техника” започват да се обучават по учебен план, в който са предвидени три профила  (специализации):
- полупроводникови прибори и микроелектроника;
- електронно, ядрено и медицинско уредостроене;
- промишлена и силова електроника.
1976г. - от катедрата се отделят група преподаватели, които  влизат в съставa на катедра Силова  електроника с ръководител проф. Н. Начев.
1977г. - образува се Научноизследователско бюро по електронно уредостроене с ръководител проф. В. Златаров, което прераства през 1983г. в ОНИЛ по Приложение на електронни програмируеми устройства с  микропроцесори в електрониката и машиностроенето (ПЕПУМЕМ).
1977г. - създадена е ОНИЛ по Автоматизирани системи за  измерване и контрол в полупроводниковото производство (АСИК ПП) с  ръководител проф. д-р И.Стоянов.
1982г. - от катедрата се отделят група преподаватели, които влизат в съставa на катедра Конструкция, технология и производство на полупроводникови и микроелектронни елементи с ръководител проф. Ф. Филипов.
1985г. - с научно - методическа помощ на катедра Електронна техника към филиала на ВМЕИ "Ленин" в гр. Пловдив e създаден научно-учебен център по  електроника и електронни технологии със статут на катедра с  ръководител доц. д-р Г. Стоилов.
Към 01.11.2005г. в катедрата работят 33 преподаватели, от които един професор и 13 доценти. От преподавателите 16 са доктори.
Катедра Електронна техника отговаря за обучението на студентите от специализациите "Електронно и медицински уредостроене (Биомедицинско инженерство)" и "Електронни средства за контрол и управление" към специалността "Електроника". Нейни преподаватели четат извън ФЕТТ курсове за МФ, ФА, ФКТТ, ФКСУ, ТФ, Френски факултет, Немски Факултет, Английски факултет, Стопански Факултет, както и във филиала на ТУ в Пловдив, Сливен и ТУЕС.
С развитието на катедрата във връзка с провеждането на учебната и научната работа преподавателите са се групирали в следните направления:
1. Електронни полупроводникови елементи и интегрални схеми – в което основните курсове са разработени от  доц. д-р инж. Иван Ямаков, доц. д-р инж. Росица Дойчинова, проф. д.т.н. Стефан Вълков. В момента работят доц. д-р инж. Таничка  Василева, доц. д-р инж. Емил Манолов, доц. д-р инж. Тодор Джамийков, гл.ас. Михаил Цанов, гл.ас. Филип Копаранов, гл.ас. Василий Чумаченко, ст.ас. Иван Фурнаджиев. Групата отговаря за обучението по дисциплините: Електронни полупроводникови елементи и интегрални схеми, Силови и специални полупроводникови прибори, Микроелектронна  схемотехника, Машинно проектиране на интегрални схеми, Системно  и логическо проектиране на интегрални схеми, Специализирани  интегрални схеми и др.
2. Аналогова схемотехника – Създадена от проф. д-р инж. Васил Златаров,  доц. д-р инж. Лила Доневска. В момента работят доц. д-р инж. Димитър Стаменов, доц. д-р Иво Пандиев, гл. ас. Катя Аспарухова.  Направлението отговаря за учебните дисциплини Аналогова схемотехника, Микрелектронна схемотехника, Електронни  аналогови устройства и електронни устройства в измервателната  техника.
3. Теория на електронните схеми и Автоматизация на проектирането в електрониката - основите са положени от проф. д.т.н. инж. Йордан Боянов, в момента участват проф. д.т.н. инж. Елена Шойкова, доц. д-р инж. Е. Гаджева, гл.ас. инж. Росен Петков. В това научно направление са разработени, поставени и  се провеждат занятия по дисциплините: Теория на електронните  схеми, Автоматизация на проектирането в електрониката,  Автоматизация на инженерния труд, Приложение на микрокомпютрите  в инженерния труд, Синтез на електронни схеми, Машинно  проектиране на електронни схеми. Водещите преподаватели от направлението са участвали в организацията и  провеждането на учебния процес по горните дисциплини във филиала  на ВМЕИ "Ленин" в гр. Пловдив, във ВМЕИ гр. Варна, ВТУ "Ангел  Кънчев" гр. Русе
4. Медицинска електроника - основано от доц. д-р инж. Илион Стамболиев, участват проф. Ив. Доцински, доц. д-р инж. Иво Илиев, гл. ас. д-р Серафим Табаков. Направлението отговаря за учебните  дисциплини: Медицинска електронна апаратура, Автоматизирана  обработка на биологични сигнали (електрокардиографски,  реографски, електроенцефалографски и др.)
5. Компютъризация на измерванията - основано от проф. д-р инж. Ив. Стоянов в което участват още доц. д-р инж. Димитър Тодоров, доц. д-р инж. Марин Маринов гл.ас. инж. Геурги Николов. Направлението отговаря за учебните дисциплини: Измервания в електрониката, Измервания в изчислителната техника,  Измервания в микроелектрониката (за филиала в Ботевград - за III  степен в Пловдив).
6. Цифрова и микропроцесорна техника – основите са положени от доц. д-р инж. Ненко Кунев, в момента участват проф. д-р инж.  Р. Иванов, доц. д-р инж. Георги. Михов, доц. д-р инж. Емил Димитров, гл.ас. Митьо Митев, гл.ас. Венцеслав  Маноев, гл. ас. Дойчо Дойчев, гл.ас. Александър Керезов. Групата  отговаря за дисциплините: Цифрова схемотехника, Микропроцесорна схемотехника и др..
7. Приложна електроника и автоматизация на електронното  производство – основните курсове са разработени от доц. д-р инж. Георги Стоилов, гл.ас. Велико Великов. В момента участват доц. д-р инж. Стефан Овчаров, доц. д-р инж. Димитър Алексиев, гл.ас. Николай Тюлиев, гл.ас. Емиилия  Балканска, гл.ас. Атанас Йовев, доц. д-р Петър Якимов. Направлението отговаря за учебните  дисциплини: Автоматизация на електронното  производство, Електронни устройства и системи за контрол и  управление в народното стопанство, Електронни устройства за  цифрово програмно управление.

Преподавателите от катедрата провеждат обучение на редовни и задочни студенти по повече от 45 дисциплини за бакалаври и магистри. Освен това в катедрата се провежда обучение на специализанти и докторанти.
До 1996г. по специалността “Електронна техника” са се дипломирали 2080 студенти, от които над 200 от други страни (ГДР,  Чехословакия, Полша, Виетнам, Панама, Колумбия, Чили, Перу,  Еквадор, Афганистан, Бангадеш, Индия, Гърция, Сирия, Ирак, Иран,  НР Бенин, Палестина, Либия, Гана, Йордания, Ливан, Нигерия, ЮАР,  НДР, Йемен, Танзания, Камерун, Португалия, Судан, Египет и др.)

Научноизследователската дейност в катедра Електронна техника е в следните основни направления:
Електронни полупроводникови елементи и интегрални схеми
Аналогова схемотехника
Медицинска електроника
Компютъризация на измерванията
Цифрова и микропроцесорна техника
Теория на електронните схеми
Автоматизация на проектирането в електрониката
Приложна електроника
На базата на собствени изследвания и разработки в катедра Електронна техника се извършва и производствена дейност, свързана с изработката на малки специализирани изделия.
Към 01.11.2005г. към катедрата има три специализирани лаборатории:
1. Научно производствена лаборатория по Полупроводникова схемотехника /правоприемник на ПНИЛ по полупроводникова схемотехника/ с ръководител доц. д-р инж Стефан Овчаров,
2. Научно производствена лаборатория по Автоматизирани системи за  измерване и контрол в полупроводниковото производство (АСИК ПП) с ръководител проф. д-р инж Иван Стоянов и
3. Научно производствена лаборатория по Технологии за е-Обучение с ръководител проф. д.т.н. инж. Елена Шойкова,

Ръководители на катедра “Електронна техника”:
1962 - 1981  - проф. дтн инж. Йордан Боянов Димитров
1981 - 1986  - проф. д-р инж. Васил Кръстев Златаров
1986 - 1989  - доц. д-р инж. Илион Богданов Стамболиев
1989 - 1995  - доц. д-р инж. Рачо Маринов Иванов
1995 - 2007 - доц. д-р инж. Стефан Йорданов Овчаров
2007 - 2010  - проф. д-р Георги Славчев Михов
2010 -      доц. д-р инж. Петър Якимов