Начало arrow За факултетa...
Top Module Empty
Печат E-mail

Основни моменти в развитието на ФЕТТ


  1953 г.От съществуващата тогава "Държавната политехника" е създаден "Машинно-електротехническият институт" (МЕИ) с два факултета - "Електротехнически" и "Машиностроителен". През тази година се обособяват като самостоятелни висши учебни заведения още: "Химико-технологичният институт" (ХТИ), "Минно-геоложкият институт" (МГИ) и "Инженерно-строителният институт" (ИСИ). В Електротехническия факултет на МЕИ влизат и слаботоковите специалности "Радиотехника" и "Телефонна и телеграфна техника".
  1963 г.Създава се "Факултетът по радиоелектроника" (ФРЕ), в който влизат специалностите "Радиотехника", "Далекосъобщителна техника", "Промишлена и полупроводникова електроника".
  1967 г.От катедрата "Промишлена и полупроводникова електроника", се отделят група преподаватели, които образуват основното ядро на новосъздадената катедра "Изчислителна техника" с ръководител проф. Б. Боровски.
  1973 г.Катедрата "Полупроводникова и промишлена електроника" се преименува в "Електронна техника" и от учебната 1973-1974 г. студентите започват да се обучават по учебен план, в който са предвидени три профила (специализации):
  • полупроводникови прибори и микроелектроника;
  • електронно, ядрено и медицинско уредостроене;
  • промишлена и силова електроника.
  1976 г.От катедрата се отделят група преподаватели, които влизат в съставa на катедра "Силова електроника" с ръководител проф. д-р Н. Начев.
  1982 г.От катедрата се отделят група преподаватели, които влизат в съставa на катедра "Конструкция, технология и производство на полупроводникови и микроелектронни елементи и микроелектроника" с ръководител проф. д.т.н. Ф. Филипов.
  1987 г.С разпореждане на Министерски съвет No24 от 11.03.1987 г. се създава "Факултет по електронна техника и технологии" със следните катедри:
  1989 г.Катедра "Изчислителна техника" се отделя в друг факултет.
  2008 г.Катедра "Конструкция, технология и производство на полупроводникови и микроелектронни елементи" се преименува на "Микроелектроника".
  Първи декан на ФЕТТ е бил доц. д-р Георги Кръстев (от 1987г. до 1989 г.).

От 1989 г. до 1995 г. декан на ФЕТТ е бил доц. д-р инж. Марин Христов.

Oт 1995 г. до 2000 г. - доц. д-р инж. Рачо Иванов.

Oт 2000 г. до 2005 г. - доц. д-р Стефан Табаков.

От 2005 г. до март 2011 г. - проф. д-р инж. Марин Христов

В настоящия момент декан на ФЕТТ е доц. д-р инж. Емил Манолов.