Начало arrow НИС
Top Module Empty
Изследователска дейност

ОТЧЕТ ЗА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ

 

Обект на настоящия отчет е научно-изследователската дейност на членовете на ФЕТТ за 2010 година. При подготовката му са взети предвид:

 • - участието на преподавателския състав в научноизследователски проекти и договори;
 • - научните публикации на членовете на Факултета.

      Представените обобщени резултати са получени въз основа на информацията, предоставена от катедри ЕТ, МЕ, СЕ и Химия.

 

 

 

1. Научноизследователските проекти и договори, в които са участвали преподавателите от ФЕТТ са класифицирани в следните групи:

 

 • - международни проекти (проекти и договори с чуждестранни партньори);
 • - национални проекти (проекти, финансирани от МОН, съвместни проекти с БАН и други университети от България);
 • - научноизследователски проекти в ТУ-София;
 • - проекти за промишлеността (проекти и договори за разработка за частни и държавни фирми).

В таблица 1 са показани обобщените данни за посочените проекти по катедри. В последните три реда е показана обобщена информация за 2007, 2008, 2009 и 2010 години.                                                                           

 

Таблица 1

 

Катедра

Международни проекти и договори

Национал-ни проекти

Научноизсле-дователски проекти в ТУ

Проекти за промишлеността

Електронна техника

 

6

 

5

 

7

 

7

МЕ

8

14

4

1

Силова електроника

-

2

2

2

Химия

2

2

-

2

Общо за 2010

16

23

13

12

Общо за 2009

24

32

18

19

Общо за 2008

13

10

18

20

Общо за 2007

28

10

20

24

 

 

 

2.     В таблица 2 е обобщена информацията за участието на преподавателския състав като самостоятелни автори или първи автори в:

 

 • - публикации в чуждестранни списания;
 • - публикации на международни конференции (например MIXDES, ISSE, MIEL, ICEST и др.);
 • - публикации в български списания (E+E, Annual Journal of Electronics и др.);
 • - публикации на национални конференции ( Електроника - София и др.);
 • - учебници и учебни помагала;

В последните три реда е показана обобщена информация за 2007г., 2008г. 2009г. и 2010 г.

                                                      

 

 

                                                                                                             Таблица 2

 

 

 

Катедра

Чуждестран-ни списания

Международни конференции

Български списания

Национални конференции

Учебници и учебни помагала

 

 

Електронна техника

 

 

 

9

 

 

 

16

 

 

 

37

 

 

 

42

 

 

 

3

 

МЕ

 

3

 

15

 

18

 

27

 

-

Силова електроника

 

1

 

2

 

2

 

14

 

1

 

Химия

 

-

 

2

 

-

 

2

 

1

Общо за

2010 г.

 

13

 

35

 

57

 

85

 

5

Общо за

2009 г.

 

26

 

69

 

57

 

41

 

12

Общо за 2008г.

 

12

 

33

 

39

 

87

 

8

Общо за 2007г.

 

11

 

56

 

22

 

65

 

7

 

 

С оглед осигуряване на актуална информация за научноизследователската дейност във факултета, предлагаме всеки преподавател да публикува своевременно на страницата си в сайта на ФЕТТ информация за проектите и публикациите, в които участва.

3.      19-та международна научна и научно приложна конференция "Електронна техника ЕТ'2010"

 

 

3.1. Обща информация за конференцията "Електронна техника ЕТ'2010"

 

                 19та международна научна и научно приложна конференция "Електронна техника ЕТ'2010" беше проведена в Почивната база на ТУ в Созопол от 22 до 24 септември 2009 г. в рамките на форума „Дни на науката на ТУ - София - 2010 г.".

                 Конференцията бе организирана от Факултета по електронна техника и технологии към Техническия университет в София със съорганизатор Техническият  университет в гр. Делфт, Холандия.

Спонсори на конференцията бяха ТУ - София, MELEXIS Bulgaria и IEEE Българска секция и отделни сдружения към нея.

 

                 Тематичните направления на конференцията са:

 • Схеми и системи;
 • Вградени микропроцесорни системи;
 • Електронни средства за измерване и управление;
 • Квантова и ядрена електроника;
 • Микро- и наноелектроника;
 • Качество и надеждност в електрониката;
 • Медицинска електроника;
 • Обучението в електрониката;
 • Силова електроника;
 • Технологии в електрониката.

 

 

 

                 Общият брой на докладите е 107, от които с докладчици от Чехия - 10, от Холандия - 1, от Белгия - 4, от Австрия - 1, от Финландия - 3, от БАН - 9, от ТУ-Русе - 1, от Софийски Университет „Св. Климент Охридски" - 3, от Университет по хранителни технологии - 2, от ТУ-София - 50, от ТУ ЕС - 1, от ТУ филиал Пловдив - 8, от ТУ-Варна - 4, от ТУ-Габрово - 2, от Бургаски Свободен Университет - 3, от Нов Български Университет - 1, от ВТУ „Тодор Каблешков" - 2 и др.

 

                                                                                         Таблица 3

 

Участници

2010 г.

Общ брой непосредствени участници

126

Участници от чужбина,

страни

13

Холандия, Белгия, Австрия, Чехия, Финландия

 

                 Докладите от конференцията "Електронна техника ЕТ'2010" бяха отпечатани в два тома (ISSN 1313-1842) в тираж 100 комплекта и бе издаден диск в тираж 150 бр.

Материалите за конференцията са изнесени на адрес:

http://www.tu-sofia.bg/ENG/meetings/Elec/Elec.htm.

 

Следващата 20-та международна научна и научно приложна конференция "Електронна техника ЕТ'2010" ще се проведе от 14 до 16 септември 2011г. в гр. Созопол.

 

3.2. Оценка на Организационният комитет

Организационният комитет счита, че конференцията традиционно има голяма популярност сред научните работници и преподавателите от Техническите университети в България и БАН. Тя е известна и сред научните среди извън България. Повече от една четвърт от докладите са с чуждестранни участници. Тя е полезна с това, че дава възможност за изява и популяризиране на научните постижения и резултати, както на  изтъкнати наши специалисти, а също така и на млади и бъдещи научни работници.

Трудовете  бяха отпечатани в нов формат с ранг на научно списание и наименование "Annual Journal of Electronics". Подадена е заявка за включване на сборника в международна база данни.