CONTENTS of PROCEEDINGS*

ELECTRONICS 1996

 

BООК 1 (in English)

MEASUREMENT AND CONTROL ELECTRONIC DEVICES

Kerkvliet H., F. vav der Goes, G. Meijer, A multiple-purpose sensor interface and its applications in resistive and capacitive transducers

7

Van der Woerd A. , J.Mulder, W.Serdijn, A.Roermund, Recent Trends in Translinear Circuits

14

Mitev M., V.Manoev, P.Pavlov, Microprocessor module with a programmable address decoder

26

Mihov G., Iv. Tashev, Industial controller for discrete manufacture

31

Otte R., L. de Jong , A.Roermund, A Novel PPM Demodulator for Wireless Optical Transmission Systems

37

Otte R., L. de Jong , A.Roermund, Power efficiency, Bandwidth efficiency and Slot Synchronization in Wireless Optical PPM Transmission Systems

43

Meijer G., S.Khadouri, F. v.d. Goes, A smart thermocouple interface and voltage processor

50

Nihtianov St.., H.Kerkvliet, G.Meijer, Non-invasive sterility testing device of aseptically packed food products by simultaneous volume-temperature monitoring

57

Li X., G. de Jong, F.Toth, F. van der Goes, G.Meijer, Low-cost CMOS interface for capacitive sensors and its application in a capacitive angular encoder

64

Gavrovski Cv., R.Ivanov, Limits of Measurement range of Pulse detectors for Ionizing Radiation

70

Georgiev P., Enhanced structures of systems for control by orientation of magnetic field

75

Georgiev P., St.Stefanov, Improved servodrive control system for a determined class of metal processing machines

81

Georgiev P., St.Stefanov, Electronic speed regulator of alternating-current servodrive

87

Alexandrov A., Maximum Current Protection by Means of digital Galvanomagnetic Integrated Circuit

92

Ovcharov St., M.Bogdanov, An Investigation on a Transformer Converter of AC Current to AC Voltage

98

POWER ELECTRONICS

Nikolov N., St.Tabakov, Three-Phases Bridge Unidirectional Rectifier with High Power Factor

103

Arsov G., L.Panovski, A MOS Controlled Thyristor Model for PSpice Simulation

109

Karadzinov L., G.Arsov, L.Panovski, Piecewise-Linear GTO Thyristor Model

114

Kosev J., G.Arsov, 12V to 5V Switched Capacitor DC-to-DC Converter With N-channel Power MOS Switches

120

Dimitrov M., P.Mintchev, Numerical analysis of the electromagnetic and heat processes in an induction heater for flat surfaces

125

Georgiev P., L.Tihtchev, Improved System for non-contact Commutation of starting winding of single-phase induction motor

131

ELECTRONICS IN MEDICINE

Van Brievingh R., Microsystems in medicine

136

Dotsinsky I., I. Christov, AD conversion for Ambulatory ECG recording

142

Dos Santos A., I. Dotsinsky, Modelling of the skin impedance during muscle stimulation

145

Kolev V., I. Dotsinsky, Quasi-frequency analysis of electrogastrograms

149

Petrova G., Voltage controlled current sources for Bioimpedance Measurement

153

ANALYSIS AND MODELLING IN ELECTRONICS

Westra J.,C.Verhoeven, A. van Staveren, A. van Roermund, Design Principles for Low-Noise Relaxation Oscillators

159

Westra J.,C.Verhoeven, A. van Staveren, A. van Roermund, Design Principles for Low-Noise Harmonic Second - Order Oscillators

167

Arsov G., L.Panovski, Simulation of Power-Semiconductor Thermal Characteristics Using PSpice

176

Sztojanov Is., S.Pasca, Hazards in digital circuits and its modeling with PSpice

181

MICROELECTRONICS

Shutinoski G., T. Dzhekov, Modeling a motion perception and estimation suitable for VLSI implementation

187

Dzhekov T., A simple unijunction transistor model

195

Alexandrov A., St. Stanev, Research on the frequency electrical characteristics of a two-collector bipolar magnetotransistor

203

Milev M., M.Hristov, Made Design kit for Cadence Design Framework II

208

 

BOOK 2 (in Bulgarian)

ЕЛЕКТРОННИ СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Михов Г., Цифрови фазови синхронизатори за броячни групи

7

Иванов P., P.Kopтeнcкu, Размит контролер с едночипов микрокомпютър МС 68НС11

13

Иванов P., P.Kopтeнcкu, Микpопpoцеcopuте в системите с размита логика

19

Георгиева О., A.Пacкалев, Размито управление на процесите на биологично пречистване на отпадъчни води

25

Делев Л., Д.Славов, М.Денева, R.Cтoйкoвa, М.Н.Пенчев, Нова високоефективна тexникa за генериране на пренастройваеми субнаносекундни лазерни импулси и на импулси с управляема форма

31

Овчаров Ст., B.Bелuкoв, П.Якuмoв, Измервателен генератор на ток за кaлuбpupaне на тoкoвu трансформатори

37

Тодорова В., С.Христов, Проблеми при разработката на демонстрационен програмен модел на сегнетопиезоелектрично сензорно устройство

42

Тодоров П., И.Илиев, Програмно осигуряване на ултразвyкoв измерител на разстояние

49

Симеонова М., Ж..Георгиева, А.Йорданов, Пожароизвестителна система

55

Taбaкoв С., Д.Димитров, Ж.Грозев, Модернизация на машина ТPS109 за управление от персонален кoмпютъp

59

Петрова М., О.Георгиева, Проблеми при проeктuрaнe на система за автоматично управление на биотехнологични процеси

65

Къндев И., И.ПопоВ, М.Г.ДинкоВа, Сп.Арнаудов, Интелигентен промишлен контролер за управление на екологични пневматични филтри

71

Динков Е., М.Динкова, Сп.Арнаудов, Капацитивен датчuк за ъглово преместване до 180°

75

Симеонов И., Ултразвуков измерител на поток

81

Бaнкoв Н., Ст.Чапкънов, М.Гушева, С.Василев, Г.Гдалевич, Интеркaлибровкa на сондови датчици от йоносферния кoмплeкc на спътника "Интеркосмос България - 1300"

87

Колев И., Б. Александров, Подобряване отстраняемостта на грешки в информационни масиви защитени с линейни коригиращи кодове

93

Тодоров П., Ил.Илиев, Ултразвуков измерител на разстояние

100

 

АНАЛИЗ И МОДЕЛИРАНЕ В ЕЛЕКТРОНИКАТА

Стоянов Ив., B.Huкoлoвa, Г.Николов, Измерване и моделиране на кварцови резонатори

104

Василева Т., В.Чумаченко, Е.Петров, Проектиране и оптимизация на бързи суматори

110

Чумаченко В., В.Шишков, Т.Василева, Автоматичен синтез на VHDL описание на суматори

118

Горанов П, М.Христов, М.Горанова, Л.Трифонов, Синтезиране на управляващ блок в цифрова схема за формиране на сигнали със синусоидална ШИМ

124

Стоянов Ив., Е.Шойкова, Ив.Пандиев, Изследване на RC - генератори в средата на Design Center

130

Колев Й., Т. Ганчев, Др. Николов, Метод за определяне периода на основния тон на вокализиран речеви сигнал

136

Савов В., Т.Тодоров, Ж.Георгиев, Модели на стационарни магнитни полета в анизотропни среди

142

Савов В., Т.Тодоров, Ж.Георгиев, Гранични цикли в нелинейни електрически вериги

148

Стефанова Ст., Проектиране на рекурсивни цифрови филтри чрез едновременна апроксимация в честотна и времева област

154

Петрова П., Г. Попов, Моделиране на системи за сигурност с овременени мрежи на Петри

160

Колев И., П. Христова, Модел на аналогова оптронна интегрална схема за симулиране на електронни схеми с пакета PSPICE

166

Стоянова Л., Информационен модел на диалога в информационно-обучаващите системи

172

Арнаудов Д., К. Колев, Ю. Русева, Основни проблеми на защита на информацията в бази данни

178

Спасов Гр., Модулация на сигнала при съобщителна среда, базирана на дифузен инфрачервен канал

183

Георгиев А., Проблеми, свързани с надеждността на уплътнителната телефонна система УТС100

189

Георгиев Л., Анализ на коефициента на престой на индивидуалното оборудване на уплътнителна телефонна система УТС100

195

 

BOOK 3 (in Bulgarian)

МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОНИКА

Керезов А., Р.Иванов, А.Мацаризи, П.Марачани, Л.Серазини, Цифровото регистриране и филтрация на образи в реално време - алтернатива на стандартния запис на 35 мм филмова лента в залите за ангиография

7

Ал Хатиб Ф., Н.Ненчев, Снемане на биоелектроимпедансни сигнали по време на хемодиализа

16

Минковски Н., Н.Мечков, В.Люцканов, Спектрометър за флуорсцентна диагностика в реално време

24

Добрев Д.П., Регистриране на дихателна дейност чрез електрокардиографски сигнали

30

Добрев Д.П., Акустичен метод за мониториране на апнея

37

Калайджиев Пл.А., Кр.А.Крумов, Програмен продукт за мозъчно картографиране

43

МИКРОЕЛЕКТРОНИКА

Руменин Ч., Т.Таков, Амперометричен режим на магнитотранзисторните сензори

49

Дойчев Д., Паралелно-полеви магнитотранзистор с "плаващи" колектори

57

Николова П.И., Високочувствителен ортогонален магнитотранзистор с модулация на инжекционния потенциал

63

Георгиев Н.П., П.И.Николова, Тестова структура за наблюдаване на температурна чувствителност и магниточувствителност в CMOS функционални мултисензори

68

Тодорова В., Ф.Филипов, Избор на сегнетоелектричен материал за създаване на тактилна матрица

74

Тодорова В., Едномерен модел на електромеханичните процеси в сегнетопиезоелектричен матричен сензор

80

Видеков В., С.Табаков, Д.Димитров, Ж.Грозев, Модернизиране на машина за повърхностен монтаж

90

Димитрова Е.Хр., В.Хр.Видеков, Източници на студена светлина

96

Петрова П.Д., В.Д.Тодорова, Моделиране на CMOS интегрални елементи

102

Савов Т.Д., Н.П.Атанасов, Автоматичен контрол на ИС в SO и SOL корпуси

107

Радонов Р.И., Г.С.Димитров, В.Д.Драгиев, М.Х.Христов, Проектиране на CMOS ИС за възпроизвеждане на цифров аудио запис

112

Георгиева Н.Г., Метод за разпознаване на образи при прогнозиране експлоатационната надеждност на микроелектронни изделия

118

Георгиева Н.Г., Байесовска оценка на вероятността за безотказна работа на микроелекронните изделия

124

Ценева Цв.П., Модулация на инжекционния потенциал в един клас латерални магнитотранзистори

130

Георгиев Н.П., Н.К.Шулева, П.И.Николова, Тестови структури за определяне на SPICE-параметри на технология CMOS

136

СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА

Тодоров Т.С., Тенденции в развитието на токозахранващите източници в уредбите за индукционно нагряване

142

Трифонов А., А.Кръстева, М.Иванова, Моделиране на мощни генераторни триоди с DESIGN CENTER

149

Иванова М., А.Кръстева, А.Трифонов, Изследване на преходни процеси и установени режими на генератори за индукционно нагряване с DESIGN CENTER

157

Маджаров Н.Д., Мостов резонансен инвертор с дозиране на енергията

162

Маджаров Н.Д., Н.Хр.Ненов, Методика за проектиране на мостов резонансен инвертор с дозиране на енергията

167

Юдов Д.Д., П.Р.Рахнев, Ж.Ст.Бъчваров, Д.А.Иванов, Високочестотен източник за захранване на луминисцентни лампи

174

Иванов П.Т., Д.Т.Алексиев, Високочестотна с MOS-транзистори индукционна топилна уредба за стоматологията

179

Градинаров Н., Н.Хинов, Анализ и проектиране на резонансен инвертор с обратни диоди

185

Градинаров Н., Н.Хинов, Товарни характеристики на резонансен инвертор с обратни диоди

191

Градинаров Н., Н.Хинов, Товарни характеристики на последователен резонансен инвертор

196

Николов Н., Сл.Мирчевски, Циклоконвертори и приложението им в електрозадвижването

201

Попов Е., Изследване на транзисторни RLC инвертори при работа в критично-апериодичен режим

206

Попов Е., Изследване на транзисторни RLC инвертори при работа в апериодичен режим

213

Иванов Св.Цв., Р.Д.Каров, Фоторастерен преобразувател с влакнестооптичен интерфейс

221