CONTENTS of PROCEEDINGS*

ELECTRONICS 1994

 

 *The papers are in Bulgarian, the abstracts – in English.

 

 BООК 1

ЕЛЕКТРОННА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

Доцински И., И. Даскалов, Влияние на мрежовата честота при отстраняване на мрежово смущение от електрокардиограмата

5

Доцински И., И.Христов, Един подход за получаване на многоканални електрокардиограми

11

Стамболиев И., Пл.Пашев, Пл.Калайджиев, Ил.Киров, Т.Георгиев, Електромиографски модул, съвместим със системата МР100

17

Калайджиев Пл., Н.Маркович, Д.Василева, Внедрявяне на системата МР100 в учебния процес по дисциплинатаАнализ и обработка на биологични сигнали

23

Пенчев П., Е.Балтов, T.Тодоров, М.Ганчев, Автоматизирано изчисляване на размера и обема на асептична некроза в проксималния край на бедрената глава

29

Ал Хатиб Ф., Отстраняване на смущения в електроплетизмографски сигнали с помощта на цифрова обработка на данните

34

Стамболиев И., Ф. Ал Хатиб, Метод за следене на дихателна активност и пулс с използване само на два стандартни ЕКГ електрода

40

Malinovski V, L.Arsov, Plant's biopotentials acquisition

46

 

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Колев Й., О.Иванов, В.Пенчев, Симулационно управление на термични процеси

51

Динков Е., С.Митов, Система за последователно избиране на аналогови величини по проводникова линия

57

Майнаповски А., Метод за измерване на отношението между два временни интервала

62

Бекяров Л., Хр.Сираков, Итерационен преобразувател за средна стойност с правляем интегратор

66

Колев И., Преобразуватели ток-честота (продължителност на импулс) с използването на отрони

69

Бекяров Л., Н.Колев, Контролно-сортировьчно устройство

73

Абединов Н., Н.Николов, Л.Гвоздиев, Капацитивен датчик за влага

77

Йорданов А., Ж.Вълчева, Радио-система за идентификация местоположението на обект

82

Овчаров Ст., В.Великов, Е.Балканска, Възможности за организиране на събирането и обработката на информацията от датчик за напрежение, ток, честота, активна и реактивна мощност и енергия

85

Каврошилов 3., Р.Сапвачийска, А.Вучев, Оптимална настройка на системи за управление при прилагане на нестандартен закон

91

Овчаров Ст., Н.Тюлиев, П.Якимов, Система за следене честотата на електрическата мрежа

98

Гебов В., Л.Марков, Система за дозиране на вода

104

Великов В., Н.Тюлиев, Ст.Овчаров, Високоточен умножител за измерване на мощност и енергия

109

Генов М., Б.Станимиров, Ст.Нихтянов, Електронно устройство за контрол на компонентите на комбинирани ефектни прежди, произвеждани по метод с кухо вретено

113

Иванов Р., Компенсиране на температурата на студения край на термодвойки в системите за пироген тест

119

Великов В., Цифрово измерване на активна и реактивна енергия и мощност

123

Илиев М., Г.Карабенчев, Ст.Пседерски, Електронна следяща система за азимутална навигация на хелиотронни енергетични системи

127

Карабенчев Г, М.Илиев, Ст.Пседерски, Специализиран измервателно-изчислителен модул за измерване параметрите на електрическата енергия

133

Ст.Пседерски, М.Илиев, Г.Карабенчев, Електронно устройство за измерване на основните характеристики на хелиометричен модул

139

Савов Т., Универсален тестер за интегрални схеми

143

Динков Ем., О.Обретенов, Сп.Арнаудов, Микропроцесорен оборотомер

149

 

 BOOK 2

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ЕЛЕКТРОНИКАТА

Георгиев Р., Компютърно проектиране на лентови линии и устройства

7

Шикаланов Д., Е Манолов, П Петровски, Експертна система за проектиране на генератори на напрежение с биполярни транзистори

10

Димитрова Ек., В.Борисов, Е.Беков, Локализация на многократни неизправности в линейни аналогови схеми

15

Христов Хр., Н.Стойчева, Проектиране и изследване на оптоелектронни FILE-SAFE логически схеми

21

Георгиев Р., Дименсионален анализ на електродинамични системи

27

Манолов Е., М.Цанов, Ф.Копаранов, Изследване на методите за определяне на праговото напрежение и специфичната стръмност на MOS транзистори

32

Манолов Е., Симулация на цифрови филтри с помощта на електронни таблици

38

Христова П., И.Колев, Моделиране на фототиристорен оптрон

44

Михов Г., М.Митев, Д.Караиванов, Д.Дойчев, Микропроцесорна система за снемане на Р-Т диаграма на газо-моторен компресор

50

Димитров Е., Н.Ненов, Т.Арсенов, Електронна система за моделиране и управление на локомотивен тренажор   

56

Спасов Гр., Т.Гребедян, О.Обретенов, Г.Петрова, Концентратор за RS232 поддържащ SLIP протокол

62

 

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Денева М., В.Цанев, М.Ненчев, Нови решения на пренастройваеми двувълнови квантови генератори с времево управление на излъчването

67

Маринов В., Р.Шкевов, Устройство за определяне на максималната стойност на амплитудата на вектора на променливо електрическо поле в космическа плазма

71

Шкевов Р., Входни преобразуващи устройства за променливи ускорения на микрогравитационни акселерометрични системи

78

Джеков Т., Критичен интензитет и критична разгоденост каj фоторефрактивни от бистабилен еталон

84

Гавровски Ц., Л.Стрезов, Р.Иванов, Processing of pulse detector signal of ionizing radiation with filter of finite impulse response

93

Джеков Т., За оптимизациjата на резонаторската празнина кaj фоторефрактивниот бистабилен еталон

100

Стрезов Л., Смалуванье на коефициентите на фракциониот коректор со дополнителен FIR филтер

108

Колев Й., К.Ралев, Т.Ганчев, Ц.Стоянова, Изследвания по разпознаване на реч

114

Маджаров Н., Д.Алексиев ,Н.Ненов, Автономни инвертори с дозиране на енергията в устройствата за индукционно нагряване

120

Тодорова В., Ст.Христов, П.Тодоров, Конструктивно-технологични особености на сегнетоелектрични тактилни матрици

127

Димитров В., В.Мутков, Система за управление на микроклимата при провеждане на научни изследвания в свиневъдството - резултати от експерименталните изследвания

133

Попов А., М.Мъглижанов, Д.Манова, Бързодействаща система за събиpaнe и обработка на аналогова информация

139

 

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Сираков Е., Г.Евстатиев, Компенсиране на електрическите характеристики на двулентова високоговорителна система

145

Кафова Р., И.Колев, Л Димитров, Приложение на интегрални схеми в телефонната техника

151

Мутков В., И. Евстатиев, В.Димитров, В.Андреев, Радиомодем

156

 

КОНСТРУКЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ В МИКРОЕЛЕКТРОНИКАТА

Андонова А., Ф.Араж, А.Атанасов, Анализ и проектиране на елементите за запис на информация в СЗВ

160

Андонова А., Изследване на някои източници на нелинейни изкривявания в аналоговите СЗВ с плаващи гейтове

166

Савов Т., Точност на автомат за повърхностен монтаж

172

Видеков В., Съображения при численото интегриране на топлинното излъчване

178

Видеков В., Ф.Филипов, Изследване монтаж на пиезо-керамика за микромеханични устройства

183

Рускова Й., Ст.Алексиев, Н.Бибов, Специфични изисквания при разработване на графичен оригинал на печатна платка с елементи за повърхностен монтаж в зависимост от технологията на запояване

188

Иванов Е., Проблемът на FAIL-SAFE дискретизация на аналогови величини

194

 

 BOOK 3

ТЕОРИЯ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Попов Е ., А.Циавелис, Основни енергийни показатели на еднофазен регулируем компенсатор на реактивна енергия, изпълнен с индуктивно-тиристорен регулатор

9

Алексиев Хр., Особености при защитата срещу късо съединение на мощни автономни инвертори на напрежение с IGBT

18

Цеков И., В.Борисов, Аргументи срещу една класификация на автономните инвертори

22

Дойчинова P., М.Бобчева, Ст Табаков, Особености при избора и използването на силови транзистори в преобразувателни устройства

28

Юдов Д , Е Беков, В.Вълчев, Система за управление и диагностика на преобразувателни устройства

35

Каров Р., Цв.Григорова, Изследване на инверторна схема при експериментални и номинални параметри на изходната верига

40

Кънов Г., Б. Величков, М Бобчева, Изследване режимите на работа на транзисторен инвертор за индукционно нагряване

49

Юдов Д., Ем.Беков, Кр.Атанасов, Система за гарантирано захранване с двойно преобразуване на честотата

54

Цеков И., В.Борисов, Моделиране на вентилни схеми (нетензорен подход)

60

Тошков Г., В.Борисов, И.Цеков, Моделиране и изследване на влиянието на собствените процеси върху статичните характеристики на систематаРезонансен инвертор-полумостов изправител-обобщен товар

67

Александров А., П.Петрова, П.Тодоров, В.Тодорова, Моделиране на двуколекторен магнитотранзистор на основата на SPICE програмен пакет

73

Александров А., П.Петрова, П.Тодоров, В.Тодорова, Сравнителна оценка на експериментални и моделни характеристики на двуколекторен магнитотранзистор

79

Тодоров Т., Д.Изворска, Фазовият ъгъл в променливо токовата верига - основен и определящ параметър в автономните инвертори на ток и резонансите инвертори

85

Вълчев Д., Хаотични режими в нелинейни електрически вериги

92

Андонов А., И. Топалов, А Андонова, Теоретико-вероятностен подход .за оптимизация силови полупроводникови преобразуватели в електрическия подвижен ЖП състав

98

Дамянов Ст., Идентификация на постоянния ток като ток на електрическата индукция

103

 

ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ

Синиорос П., М. Димитров, А Крьстева, Числен анализ на електрическите и топлинни характеристики на кондензатор за диелектрично нагряване

110

Минчев П., М. Димитров, Определяне плътността на възбуждащия ток при двумерен числен анализ на индукционни нагреватели

117

Тошков Г., Комплексен критерий за синтез на основните параметри на тиристорен заварьчен токоизточник

123

Плвтиконоя Е., Електронен контролер на уредба за леене под налягане с електромагнитни сили

129

Минчев П., М. Димитров, Ст. Балинов, Приложни компютърни програми за 2 и 3 дименсионен числен анализ на електромагнитното поле в индукционни нагревателни устройства

134

 

ТОКОИЗПРАВИТЕЛНИ И СТАБИЛИЗИРАЩИ УСТРОЙСТВА

Иванов П., Т.Тодоров, Д.Иванов, М.Симеонов, Д.Алексиев, Н.Маджаров, Фамилия модулни стабилизирани DC/AC токозахранващи източници

140

Симеонов М., Ст.Моллов, Д.Данков, Преобразувател DC/AC, клас D с IGBT и синусоидален изход

145

Павликянов Е, Променливотоков симисторен превключвател

151

Маринов Д., Нов метод за оразмеряване на токоизправители с капацитивен филтър

156

Попов Е., Определяне на елементите на входния филтър на еднофазен регулируем тиристорен компенсатор на реактивна енергия

159

Табаков Ст., К.Захаринов, П.Горанов, А.Крумов, Б.Радославов, Л.Цолканов, Анализ на състоянието на тиристорните модули в системите за непрекъснато електрозахранване АБП-1500 на АЕЦ "Козлодуй"

164

Маринов Д., Използване на умножители на напрежение за захранване на електрофилтри

171

Тодоров Т., П.Иванов, Д.Алексиев, Н.Маджаров, Регулируем еднофазен мостов изправител с висок фактор на мощността

176

 

ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ

Стойчев Р., Изследване влиянието на модулационните способи в системите за управление на независими директни честотопреобразуватели

179

Стойчев Р., Оценка на спектралния състав на електрическите величини на асинхронен двигател, управляван от независим директен честотопреобразувател

185

Георгиев П., Електронни схеми за безконтактно управление на асинхронни двигатели

190

Георгиев П., Вариантно решение за ограничаване скоростта на нарастване на напрежението върху семистори

196