CONTENTS of PROCEEDINGS*

ELECTRONICS 1993

 

 *The papers are in Bulgarian, in English and in Russian.

 

 BООК 1

ЕЛЕКТРОННА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА

Доцински И., Отпечатване на електрокардиограми с микроточков термопринтер

33

Стамболиев И., Пл. Калайджиев, Р. Великов, Л. Мутлов, Електрокардиографски модули за персонален компютър

39

Стамболиев И., Пл. Калайджиев, Н. Маркович, И. Киров, Компютърна система за събиране и обработка на биологични сигнали

44

Стамболиев И., Ф.Ал-Хатиб, Симулатор на реографски сигнали

49

Пандов Е., Г.Герасимов, И.Атанасов, Методи за представяне на лекарствена и рецептурна информация

55

Луканов В., И.Илиев, Д.Вълчев, Система за дълговременно следене на кръвно налягане и пулс

60

Луканов В., Д.Вълчев, И.Илиев, Програмно осигуряване и метод за измерване на кръвно налягане в Холтер система

66

Петрова Г., И.Стамболиев, И.Рачев, О.Обретенов, Апарат за контрол на честотата на сърдечният ритъм

72

Доцински И., И.Христов, И.Даскалов, Е.Атанасова, Отстраняване на смущения в електрогастрографски сигнали от повърхността на тялото

78

 

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Плачкова М., А.Лечков, Лазерен електронен рефрактометър

84

Димитров В., В.Мутков, Система за управление на микроклимата при провеждане на научни изследвания в свиневъдството

90

Димитров В., Система за научни изследвания в свиневъдството

96

Ненчев М., М. Денева, Нови квантови електронни устройства за генериране на тесноивично пренастройваемо лъчение с нисък фонов шум

102

Чапкънов Ст., М.Гушева, Н.Банков, С.Василев, Система за директно измерване на електронната температура в космическата плазма

110

Чапкънов Ст., М.Гушева, Н.Банков, Изследване влиянието на потенциала на космическия апарат

115

Божилов П., Р.Дойчинова, Оптимизиране площта на фотоприемника при комбинацията фотодиод - операционен усилвател

120

Гавровски Цв., Стрезов Л., Анализа на постапките за определуване jачина на експозициjа на jонизирачко зрачене во реално време

127

Гавровски Цв., М.Макрадули, Прошируване на горната граница на одброjуване каj импулсен детектор на jонизирачко зрачене

135

Тодоров П., А.Александров, Изследване на характеристики и параметри на магниточувствителна интегрална схема

139

Тодоров П., А.Александров, Температурна стабилност на магнитотранзисторни токочувствителни преобразувателни стъпала

145

Пилецки Ш., Электронньiе системьi для научньiх исследований

151

Копаня П., Компьютерньiе сети, их возможности и применения на примере ИНТЕРНЕТА

157

Пседерски Ст., М.Илиев, Г.Карабенчев, И.Илиев, Алгоритъм за повишаване на точността на интегриращите цифрови волтметри

165

Карабенчев Г., М.Илиев, Ст.Пседерски, Многофункционален електронен програмируем товар

171

Колев Й., В.Пенчев, Т.Ганчев, Г.Григоров, И.Илиев, Изследвания и разработки по цифрова обработка на сигнали

177

Бекяров Л., Хр.Сираков, К.Янков, Итерационни усредняващи устройства за аналогови сигнали

183

Папазов А., И.Масларов, К.Хинов, Подтискане на шумове при импулсни сигнали

189

Масларов И., А.Папазов, К.Хинов, Н.Стоянова, Оценка на точността на релета за време чрез метод "Монте Карло"

191

Илиев А., Повишаване на точността при измерване на електрическа енергия

195

 

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Нихтянов Ст., Т.Илиев, Магнитно галванично развързване на аналогови схеми с магнитотранзистор

200

Гебов Вл., В.Кожухаров, Микропроцесорна система "PC-FED" за контрол и обработка на сигналите, постъпващи от инкрементални преобразуватели

206

Иванов Я., И.Дандолов, Автоматизирана система за контрол на електропотреблението на промишлено предприятие

211

Белев Ст., Д.Партинов, И.Радев, В.Цонев, А.Колев, Кр.Обретенов, Цв.Миков, Ст.Ангелов, Система за определяне на честотния спектър на шума и КПД на мотор-редуктори

216

Белев Ст., Д.Партинов, В.Цонев, И.Радев, А.Колев, Кр.Обретенов, Цв.Миков, Ст.Ангелов, Система за зареждане на сърцарски машини със сърцева смес

222

Димитров В., Система за автоматизация на процесите на измерванията при контрол и анализ на електрически величини

228

Димитров В., Т.Тошков, Програмно осигуряване на измервателна система за измерване и контрол на електрически величини

232

Марков Л., Цифров измервател на относителната влажност на въздуха

236

Цонев Ц., Р.Киров, Р.Василев, К.Кутлев, Електронна система за измерване и управление на реактивните мощности в електроснабдителните системи на промишлените предприятия

242

Цонев Ц., Р.Киров, В.Димитров, Р.Василев, Електронна система за регистрация и анализ на несинусоидални величини в електрическите промишлени мрежи

247

Овчаров Ст., В.Великов, Н.Тюлиев, Е.Балканска, П.Якимов, Калибратор за проверка и настройка на универсални датчици за електрическа мощност и енергия

252

Великов В., Н.Тюлиев, А.Йовев, Система за контрол характеристиките на електротехнически стомани

257

Andonov D., S.Mircevski, D.Sajnovski, K.Simic, S.Delovski, S.Malenko, O.Firfov, Microprocessor-Based Protection Relays

264

Ташев И., Г.Михов, Система за събиране и архивиране на звукова информация - структура на програмното осигуряване

270

Михов Г., И.Ташев, Система за събиране и архивиране на звукова информация - структура на апаратното осигуряване

276

Митев М., И.Ташев, Хр. Троянски, Микровълнов измерител на ниво

282

Вълков Ст., Е.Манолов, М.Цанов, Ф.Копаранов, Устройство за безконтактно измерване на температурата на въртящи се обекти посредством термочувствителен пиезорезонатор

287

Стоянов И., О.Маринов, Тестер за топлинно съпротивление на силови диоди и диодни сборки

293

Стоянов И., Н.Братанов, О.Маринов, Импулсен генератор с прецизно програмируеми параметри

303

Барудов Ст., Д.Димитров, Една възможност за контрол и измерване температурата на елементи под високо напрежение с приложение на влакнесто-оптична система

310

Дандаров А., И.Бакалски, М.Денева, Редуцирана чувствителност на оптични приемници в импулсен режим

316

 

ЕЛЕКТРОННИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Кафова Р., И.Колев, Приложение на интегрална схема таймер 1ОИ555СМ в съобщителната техника

321

Димитров Бл., Устройство за възпроизвеждане на континуални сигнали чрез полиноми от първа и нулева степен

326

Димитров Бл., Св.Захариев, Особености на алгоритмите за временно уплътняване на канал при прилагане на адаптивна дискретизация и цифрово кодиране на непрекъснат източник

331

Захариев Св., Алгоритъм за управление на мултиплексор при адаптивна дискретизация и възпроизвеждане с полиноми от първа и нулева степен

337

Камбуров Л., Й.Урумов, Х.Христов, Антенна сонда от Френелов тип

344

Дойчинова Р., Й.Славова, В. Борисов, Особености на СВЧ елементна база при конверторите за спътникова телевизия

350

Джамийков Т., А.Марков, Пропускателна способност на цифров канал за обработка на информация

357

 

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ В ЕЛЕКТРОНИКАТА

Манолов Е., М.Цанов, Ф.Копаранов, Автоматизация на изследванията в лабораторните упражнения по електронни и полупроводникови елементи и интегрални схеми

363

Христова П., И.Колев, Моделиране на оптрон със съставен фототранзистор

369

Шикаланов Д., Н.Мурджев, Експертен съветник при анализ на електронни схеми с PSPICE

375

Христов Хр., Н.Стойчева, Изследване на безопасността на колекторно базова логика

379

Христов Б., Р.Филков, Н.Абединов, Н.Николов, А.Йорданов, CAD система за проектиране на хибридни интегрални схеми

385

Банова М., Алгоритъм за вероятностни разсъждения в интелигентните диагностични системи

388

 

 BOOK 2

ТЕОРИЯ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ

Попов Е., Изследване на преходни процеси в мостови еднофазни тиристорни инвертори

9

Попов Е., Универсална програма CAPECV за цифрово моделиране на лампови генератори

18

Каров Р., Цв. Григорова, Режими на работа на инверторна схема в зависимост от начина на включване на диодите за връщане на енергия

29

Георгиев П., Р.Стойчев, Циклоконвертор с векторна модулация

38

Алексиев Д., Г.Иванов, Ст.Алексиев, Високочестотен транзисторен инвертор за захранване на електротермично устройство

42

Тодоров Т., Единен подход при анализа и проектирането на резонансни инвертори с различни схеми и начин на действие

50

Немигенчев И., В.Алексиев, Високочестотни генератори за диелектрично нагряване с регулируемо съгласуване на товара

59

Шишкова А., А.Кръстева, Математическо моделиране на високочестотни генератори

65

Тошков Г., Математическо моделиране и изследване на последователен резонансен инвертор за CO2 заваряване

73

Юдов Д., Г.Тодоринов, И.Цеков, Изследване на автономен инвертор на напрежение

79

Борисов В., И.Цеков, Физическо и функционално моделиране на преобразувателни схеми

84

Хинов Хр., Ст.Кехаякосева, Г.Георгиев, Натрупвания при последователния инвертор

90

Хинов Хр., Г.Георгиев, Ст.Кехаякосева, Закон на Ом при последователният инвертор

96

Каров Р., Някои обобщения в теорията на автономните инвертори с използуване на коефициент на периодичност за схемите (П фактор)

102

 

ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ

Каров Р., Н.Градинаров, В.Величков, Методи за оптимално разпределение на хармоничния състав при последователно-паралелните инверторни схеми с електротехнологично приложениe

112

Н.Ненов, Т.Тодоров, Възможност за оптимизация на преходните процеси при термостатиране в уредби за обемно индукционно нагряване

119

Ненов Н., Т.Тодоров, Математическо моделиране на електротоплинните процеси при обемно индукционно нагряване

125

Симеонов М., Методика за изчисляване на индуктор при високочестотно нагряване на немагнитни метали

132

Тодоров Т., Н.Маджаров, Безконтактно съгласуване на ТПЧ и товара при повърхностно индукционно нагряване

140

Бобчева М., Дискретен модел на мощен полупроводников преобразувател

150

Каров Р., Н.Градинаров, Р.Салвачийска, Система за управление на тиристорен инвертор за електротехнологии

156

Минчев П., М.Димитров, Ст.Балинов, Определяне на електрическите параметри на тримерни електромагнитни системи за индукционно нагряване по метода на крайните елементи

164

Минчев П., М.Димитров, Преобразуване на координатната система при тримерен числен анализ на електромагнитното поле в индукционни нагревателни системи

170

Минчев П., М.Димитров, Относно избора на крайни елементи при двумерен числен анализ на индукционни нагреватели

175

Димитров М., А.Кръстева, Числен анализ на индукционен нагревател със стъпково преместване на детайлите

180

Синиорос П., М.Димитров, А.Кръстева, Числено моделиране на товарния кондензатор при диелектрично лепене на PVC

187

Павликянов Е., Й.Русева, Г.Рашков, Уравнение на машина за леене под налягане с електромагнитни сили

194

 

ТОКОИЗПРАВИТЕЛНИ И СТАБИЛИЗИРАЩИ УСТРОЙСТВА

Дамянов Ст., Токоизправителят като източник на бягащи електромагнитни вълни с честота f->0

200

Попов Е., Д.Петкова, Определяне и анализ на хармоничния състав на тока на индуктивно-тиристорен компенсатор

207

Цонев Е., Хр.Хинов, Д.Димитров, Приложение на трансформаторната комутация в преобразувателите на високо напрежение

214

Павликянов Е., Г.Рашков, Н.Ангелов, А.Павликянова, Вторично електрозахранващо устройство за електронна апаратура

221

Павликянов Е., А.Павликянова, Н.Ангелов, Г.Рашков, Вторичен източник на асиметричен ток за галванични вани

226

Илиев М., Г.Карабенчев, Ст.Пседерски, Статичен трансформаторно-тиристорен стабилизатор на променливо напрежение

232

Илиев М., Г.Карабенчев, Ст.Пседерски, Лабораторен програмируем статичен трансформаторно-тиристорен стабилизатор на променливо напрежение

238

Цанев Ц., У.Паул, П.Камбуров, Приблизителен хармоничен анализ на инверторни схеми в режим на прекъснат входен и непрекъснат изходен ток с малки пулсации

243

Атанасов Й., К.Райков, Г.Кръстев, Устройство за ускорено зареждане на акумулатори

249

 

ПОЛУПРОВОДНИКОВИ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛИ ЗА ЕЛЕКТРОЗАДВИЖВАНЕ

Салах А., Ст.Табаков, П.Горанов, Анализ и синтез на изходните филтри в инверторите на напрежение с широчинно-мпулсна модулация

254

Салах А., П.Горанов, Ст.Табаков, Анализ на параметрите на филтрите на инвертор на напрежение с отчитане загубите в елементите им

260

Алексиев Хр., Ст.Табаков, Модернизиране на рингови предачни машини посредством честотно управляеми асинхронни електрозадвижвания

266

Колев И., Управление на мощни MOS транзистори с оптрони

272

Симеонов М., Д.Алексиев, А.Терзиев, Схемотехнични изследвания и решения в управлението на мощни MOS транзистори

278

Карамански П., Ст.Денчев, А.Димитрова, Цифрово регулиране в САР, включващи тиристорни преобразуватели

284

Драмбалов В., Д.Юдов, М.Ботева, Импулсно управление на постояннотоков двигател с независимо възбуждане

291

Леви А., Един нов клас R-L-C преобразуватели с честотен изход

297

Костов И., Н.Николов, Галванично разделяне на електрически вериги чрез използване на магнитодиоди

300

Димитров Д., Каябашев Н., Аналого-дискретно устройство с влакнесто-оптична система за контрол и измерване на ток

307