CONTENTS of PROCEEDINGS

ELECTRONICS 1990

 

 Book1

Електронни системи за научни изследвания

К. Петков, Решаване на проблема за насочване на граф с цел използването му при управление на робокарни системи

7

Т. Пеев, М.Митев, И.Ташев, Р. Иванов, Система за управление на многоцелева станция за астрофизични изследвания

13

Д. Дойчев, С. Стоенчев, Изследване на влиянието на изходния НЧ филтър върху параметрите на ЦАП с преобразуване на честота в напрежение

18

A.Марин, Система за измерване енергиите в ТЕЦ

23

Г. Георгиев, Приложение на бързи паралелни АЦП за измерване площ на импулс

28

Р. Цолов, Едно нестандартно приложение на ивичест код

32

Г.Георгиев, С.Стоенчев Д.Карастоянов, Автоматизация при проектирането на средства за визуализация в информационно-управляващи системи

40

Д.Карастоянов, Г.Георгиев, С.Стоенчев, Разработка на ресурси за типизация и стандартизация на конфигурацията и функциите в големи информационни и управляващи системи

49

Г.Стоилов,Т.Стоянов, Г.Спасов, Информационно-измервателна система за събиране и обработка на информация от селскостопански обект

56

 

Електронни системи за измерване и управление

B.Борисов, И.Цеков, Г.Тошков, Моделиране и изследване на eлектрическия режим на системата резонансен инвертор - изходен изправител - обобщен товар

62

И.Колев, И.Цеков, В.Борисов, И. Кьосев, В.Пенчев, Н.Икономов, Н.Ганев, Е. Андреев, Микропроцесорно устройство за управление на термични процеси

68

Д.Юдов, Г.Тодоринов, И.Цеков, В.Борисов, Изследване на автономни инвертори на напрежение

74

Д.Юдов, Г.Тодоринов, К.Атанасов, П.Калайджиев, Система за гарантирано захранване

80

И.Джерманов, Прибор за измерване на въздушния поток

85

С.Куцаров, Л.Тошев, Операционен усилвател на проводимост

90

С.Куцаров, Н.Джерманова, Цифров стабилизатор на напрежение и ток

96

Р.Иванов, Емулиране на едночипови микрокомпютри от фамилията МС6805

101

Р.Иванов, В.Маноев, Апаратно-програмен подход при оценка на модулни структури на АЦП

107

Р.Иванов, Г.Михов, М.Митев, Въвеждане на информация от телевизионна камера в микропроцесорна система

112

A.Йовев, С.Овчаров, П. Якимов, Система за експресен вихровотоков контрол на феромагнитни материали

118

Д.Алексиев, Схемно решение на генератор на ток

124

B.Новоселов, Г.Ковачева, Самодиагностика на микропрограмируеми процесори

127

П.Градинаров, В.Митев, Високоскоростни драйвер-компараторни блокове за цифрови тестери на базата на дискретни интегрални елементи

133

М.Митев, Г.Василев, Е.Маринов, Микропроцесорен модул за VME магистрала

137

П.Якимов, А.Живков, Система за позициониране на постояннотоково електрозадвижване с микропроцесорно управление

142

Е.Манолов, Реализация на функционални преобразуватели на информация, използващи алгоритъма на двоичното търсене

148

Л.Доневска, Д.Стаменов, С.Нихтянов, Многообхватен измервателен усилвател

154

Р.Христов, М.Костова, Н.Стоянова, К.Костов, Персонална система за обработка на изображения

159

Д.Тодоров, Метод и алгоритъм за калибровка на електрометрични измерватели на много малки токове

164

Д.Тодоров, Шумови характеристики на електрометрични измерватели на много малки токове. Проблеми на теорията и практиката

168

Д.Тодоров, Измервател на много малки токове и високоомни резистори IR-01

177

К.Стефанова, Оценка на точността на модул за проверка на интегрални АЦП и ЦАП

183

М.Недялков, Управление на дисплеи от сегментен тип чрез мултиплексиране по сегменти

187

С.Вълков, Н.Аврамов, М.Недялков, М. Цанов, Ф. Копаранов, Зарядна система за сребърно-цинкови акумулатори

196

 

Електронна медицинска апаратура

М.Датон, И.Стамболиев, Подтискане на влиянието на контактния импеданс при изследване на кожноелектрическа активност (КЕА)

200

М.Вълкова, Информационна подсистема за съхраняване на физиологични данни в авиационната медицина

206

И.Стамболиев, П.Ковачев, Използване на делтамодулацията при обработка на електроенцефалографски сигнали (предварителни резултати)

212

М.Датон, И.Стамболиев, Измерване на относителни изменения и времеви параметри на кожно-електрическата активност

218

Е.Гаспарова, Б.Младенова, А.Петкова, С.Инджов, Х.Петков, Физиотерапевтичен апарат на базата на СВЧ-нагрев „Микротерм 01-150"

223

 

И.Стамболиев, П.Ковачев, М.Падижа, Амбулаторна 4-канална мониторна система за регистриране и обработка на електроенцефалографски сигнали

228

 

И.Христов, И.Доцински, И.Даскалов, Високочестотно филтриране на електрокардиосигнали чрез елиминиране на QRS комплекса

234

 

В.Луканов, И.Стамболиев, Елиминиране на нискочестотни смущения в ЕКГ сигнали с използване на сплайн функции

240

 

З.Милушева, Е.Френски, В.Иванов, Система за изследване на възприятието и възпроизвеждането на ритмови патерни с ПК „Правец 8”

247

 

Е.Френски, Устройство за изследване и лечение на заекването

250

И.Доцински, И.Христов, Трибайтово аналого-цифрово преобразуване

254

 

В.Луканов, И.Илиев, А.Лечков, Високоскоростен интерфейс на аналогова подсистема за обработка на биологични сигнали

258

 

С.Куцаров, Програмируем неинвертиращ усилвател  

262

 

Автоматизация на проектирането на електронни елементи, схеми и системи

A.Леви, Относно оценката на нелинейните изкривявания в линейните транзисторни осцилатори

268

П.Григоров, Г.Генов, П.Кацарова, Р.Георгиев, Видеоконтролер за VME магистрала

274

B.Чумаченко, Т.Василева, Е.Василева, Ресимулация на цифрови печатни платки

279

И. Стоянов, М. Маринов, Анализ на електронни схеми с автоматизирани измервателни системи

285

И.Стоянов, П.Ганчев, Н.Братанов, Автоматизация на калибровъчни и диагностични процедури за стимулиращо-измервателни модули

291

Р.Сотиров, „С"- компилатор за микропроцесор МС6800

297

Р.Сотиров, Библиотечни модули за работа с реални числа

303

Е.Шойкова, Г.Матеев, П. Татаров, Проектиране и реализация на потребителски интерфейс за анализатор на полупроводникови елементи

309

Д. Механджийска, М. Нейкова, Обектно ориентирана експертна система за проектиране на аналогови филтри

318

И.Стоянов, Н. Братанов, П. Ганчев, Анализатори на полупроводникови елементи - устройство, характеристики и приложение

324

Х.Христов, Р.Петрова, Д. Иванов, Статистически анализ на параметрите, функционалните и температурни зависимости на интегрална схема 1ЛП 8218 посредством автоматизирани измервателни системи

330